Praha, 5.9.2023 – Dnešního dne členové spolku The Blue Academy otevřeným dopisem upo-zornili na problematiku spojenou s Green Dealem, který v celoevropském měřítku naprosto jednoznačně nestojí na vědeckých základech, ale jen a pouze na domněnkách a populismu svých šiřitelů. Tento otevřený dopis autoři adresně předali na jméno všem poslancům, sená-torům a ministrům s výzvou, aby byl projekt Green Deal ve stávající podobě ODMÍTNUT. Jako součást projektu Green Deal, kterou je třeba odmítnout zcela, považuji členové spolku The Blue Academy, z.s. tzv. emisní povolenky. Tyto povolenky – prodejné volně na finančních tr-zích – „šroubují“ především ceny energií vzhůru a hlavní měrou podporují inflaci. Na jejich zá-kaz chtějí členové spolku The Blue Academy uspořádat celoevropskou petici, tedy Evropskou občanskou iniciativu. Tento institut, vzniklý na základě Lisabonské smlouvy, umožňuje Evro-panům navrhovat Evropské komisi legislativní změny, které musí být minimálně projednány. „Stačí na to milión podpisů sebraných alespoň v sedmi členských státech EU,“ dodává Marek Zeman, předseda spolku. „Tuto celoevropskou petiční akci, chceme rozběhnout během pod-zimu a zveřejnit ji na tiskové konferenci dne 3.října v 10,00 v pražské City Tower v Bussines centru ve 27. patře.“

Nově založený spolek charakteru think-tanku pod názvem The Blue Academy, z.s. , www.theblueacademy.cz si bere na mušku Green Deal, tedy evropskou Zelenou dohodu. Ta má za cíl pomocí opatření zmírňujících produkci skleníkových plynů člověkem zabránit dal-šímu prohlubování klimatických změn, kterých jsme nyní svědky. Série zákonů navržených Evropskou komisí a schválených Evropským parlamentem má za úkol postupně omezit pro-dukci CO2, metanu, NO2, freonů, tedy plynů, které jsou souhrnně označovány za původce nynějších změn klimatu – tedy oteplování, tání ledovců, vzestup hladiny světových moří a oceánů, sucha, požáry a další přírodní klimatické katastrofy. Koncentrace těchto plynů (viz výše) v atmosféře – údajně vlivem člověka a s ním spojené industrializace – stoupá a přispívá tak dle autorů této teorie k oteplování Země a přilehlé atmosféry tzv. skleníkovým efektem, kdy se část slunečního záření sice od Země odrazí, ale přes tyto (skleníkové) plyny neputuje do vesmíru, nýbrž se obrací zpět k zemskému povrchu. A ten se nyní pozvolna přehřívá.

Členové spolku The Blue Academy, z.s., tuto teorii odmítají, či spíše pochybují o tom, že člověkem a jeho činností produkované skleníkové plyny mají zásadnější vliv na klimatické změny: „Klimatické změny byly, jsou a budou,“ říkají „ a je na nás se s nimi vyrovnat.“ Zásadně se však staví proti většině direktivních opatření ze strany EU, jakými jsou například zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035, snížení konzumace masa a masných výrobků nebo kvóty na produkci CO2. To vše považují za přemrštěné požadavky, které zásadně zhorší život Evropanů a přitom nic nevyřeší. „Zákazy a příkazy ničemu nepomohou, jen zhorší životní úroveň našich obyvatel a konkurenceschopnost evropských výrobků vůči celosvětové produkci,“ dodává Marek Zeman, předseda spolku a dále říká: „Zvláště ČR není na takovéto změny připravena a může u nás dojít k závažným hospodářským a sociálním otřesům. Dají se očekávat výrazné změny v automobilovém průmyslu s přesunem výroby mimo ČR a Evropu. A jistě si dovedete představit, co to u nás vyvolá.“

Přejít nahoru