The Blue Academy říká : „STOP nevědeckým a ničím depodloženým nesmyslům nazývaných GREEN DEAL“

Praha, 5.9.2023 – Dnešního dne členové spolku The Blue Academy otevřeným dopisem upozornili na problematiku spojenou s Green Dealem, který v celoevropském měřítku naprosto jednoznačně nestojí na vědeckých základech, ale jen a pouze na domněnkách a populismu svých šiřitelů. Tento otevřený dopis autoři adresně předali na jméno všem poslancům, senátorům a ministrům s výzvou, aby byl projekt Green Deal ve stávající podobě ODMÍTNUT. Jako součást projektu Green Deal, kterou je třeba odmítnout zcela, považuji členové spolku The Blue Academy, z.s. tzv. emisní povolenky. Tyto povolenky – prodejné volně na finančních trzích – „šroubují“ především ceny energií vzhůru a hlavní měrou podporují inflaci. Na jejich zákaz chtějí členové spolku The Blue Academy uspořádat celoevropskou petici, tedy Evropskou občanskou iniciativu. Tento institut, vzniklý na základě Lisabonské smlouvy, umožňuje Evro-panům navrhovat Evropské komisi legislativní změny, které musí být minimálně projednány. „Stačí na to milión podpisů sebraných alespoň v sedmi členských státech EU,“ dodává Marek Zeman, předseda spolku. „Tuto celoevropskou petiční akci, chceme rozběhnout během pod-zimu a zveřejnit ji na tiskové konferenci dne 3.října v 10,00 v pražské City Tower v Bussines centru ve 27. patře.“

Nově založený spolek charakteru think-tanku pod názvem The Blue Academy, z.s. , www.theblueacademy.cz si bere na mušku Green Deal, tedy evropskou Zelenou dohodu. Ta má za cíl pomocí opatření zmírňujících produkci skleníkových plynů člověkem zabránit dalšímu prohlubování klimatických změn, kterých jsme nyní svědky. Série zákonů navržených Evropskou komisí a schválených Evropským parlamentem má za úkol postupně omezit produkci CO2, metanu, NO2, freonů, tedy plynů, které jsou souhrnně označovány za původce nynějších změn klimatu – tedy oteplování, tání ledovců, vzestup hladiny světových moří a oceánů, sucha, požáry a další přírodní klimatické katastrofy. Koncentrace těchto plynů (viz výše) v atmosféře – údajně vlivem člověka a s ním spojené industrializace – stoupá a přispívá tak dle autorů této teorie k oteplování Země a přilehlé atmosféry tzv. skleníkovým efektem, kdy se část slunečního záření sice od Země odrazí, ale přes tyto (skleníkové) plyny neputuje do vesmíru, nýbrž se obrací zpět k zemskému povrchu. A ten se nyní pozvolna přehřívá.

Členové spolku The Blue Academy, z.s., tuto teorii odmítají, či spíše pochybují o tom, že člověkem a jeho činností produkované skleníkové plyny mají zásadnější vliv na klimatické změny: „Klimatické změny byly, jsou a budou,“ říkají „ a je na nás se s nimi vyrovnat.“ Zásadně se však staví proti většině direktivních opatření ze strany EU, jakými jsou například zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035, snížení konzumace masa a masných výrobků nebo kvóty na produkci CO2. To vše považují za přemrštěné požadavky, které zásadně zhorší život Evropanů a přitom nic nevyřeší. „Zákazy a příkazy ničemu nepomohou, jen zhorší životní úroveň našich obyvatel a konkurenceschopnost evropských výrobků vůči celosvětové produkci,“ dodává Marek Zeman, předseda spolku a dále říká: „Zvláště ČR není na takovéto změny připravena a může u nás dojít k závažným hospodářským a sociálním otřesům. Dají se očekávat výrazné změny v automobilovém průmyslu s přesunem výroby mimo ČR a Evropu. A jistě si dovedete představit, co to u nás vyvolá.“

Příloha: Otevřený dopis.

Příloha:

V Praze, dne 30. srpna 2023

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovolte nám, obrátit se na Vás s naléhavou prosbou o obranu zájmů České republiky před rostoucím nebezpečím plynoucím z postupného prosazování jednotlivých opatření tzv. Zeleného údělu pro Evropu, tedy Green Dealu.

Celý koncept Green Dealu je založen na principu evropské solidarity s dalšími zeměmi s cílem do-sáhnout tzv. uhlíkové neutrality prakticky za „jakoukoliv cenu“ do roku 2050. Pomineme-li, že vliv člověka na klimatické změny není jednoznačně kvantifikován, je jisté, že Evropa na to sama nestačí a naopak tímto svým konáním si může přivodit zcela zásadní hospodářské a sociální problémy. Ano, může dojít až k bezprecedentním změnám kvality života Evropanů a to směrem k horšímu.

To vše platí ještě více pro Českou republiku, která na tyto změny není jednoznačně připravená, či spíše je zcela nepřipravená. V našich podmínkách rozvinutého především automobilového průmyslu hrozí rozvrat národního hospodářství, zchudnutí velké části obyvatel a společnosti jako celku a žádné evropské dotační tituly či prostředky plynoucí z emisních povolenek tomu nemohou zabránit.

V příloze tohoto otevřeného dopisu naleznete naši brožuru STOP GREEN DEAL, která výše uvedenou problematiku jasně a přehledně popisuje. Prosím, přečtěte si jí. A poté si položte otázku, co s tím můžeme udělat? Nejde o životní prostředí, to podporujme jinak, smysluplně. Jde o budoucnost České republiky….

V úctě

Dr. Marek Zeman, MBA,

předseda spolku

www.theblueacademy.cz

Přejít nahoru